Regulamin ogólny usług świadczonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz”

 

 1. Informacje ogólne

Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz” z siedzibą przy ul. Kościuszki 15, 23-400 Biłgoraj (nr KRS 0000308746, REGON 060380183) zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest organizacją pożytku publicznego, której główna działalność polega na propagowaniu aktywnego wypoczynku oraz turystyki na Roztoczu lubelskim.

Wydarzeniami organizowanymi przez Stowarzyszenie są coroczne rajdy rowerowe szlakami Roztocza oraz imprezy tematyczne.

 1. Zasady uczestnictwa

  Każdorazowo zasady uczestnictwa określane są przez regulaminy poszczególnych wydarzeń, które umieszczane są w komunikatach technicznych na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 2. Metody płatności

  Opłaty za uczestnictwo można wnosić:

- poprzez serwis Przelewy24, który obsługuje płatności na stronie Stowarzyszenia

- zwykłym przelewem bankowym na dane Stowarzyszenia:

Konto: 50 9602 0007 0001 7162 2000 0002

Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko, skrótowa nazwa wydarzenia, trasa/dyscyplina (np. Jan Kowalski, XIV ORRR Trasa I / Anna Nowak „Noc listopadowa” BIEG)

- gotówką w siedzibie Stowarzyszenia (niezalecane ze względu na panujące warunki epidemiczne)

W przypadku opłaty za kilku uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: kapica@roztoczezachodnie.pl.

 1. Zasady zwrotów i reklamacji

Rezygnacji można dokonać drogą mailową (kapica@roztoczezachodnie.pl) bądź pisemną (Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz” ul. Kościuszki 15, 23-400 Biłgoraj).
W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 4 dni przed terminem Wydarzenia Organizator zwraca 70% kwoty wpisowego; po tym terminie organizator nie zwraca opłat startowych.

Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej spełniającej kryteria dopuszczenia do startu osoby – najpóźniej do 4 dni przed datą rozpoczęcia Wydarzenia.

Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
Reklamacje i zwroty rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji/wniosku na adres mailowy bądź do siedziby Stowarzyszenia.


 1. Ochrona danych osobowych

Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z realizacją imprezy oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia i nazwiska, (zgodnie z Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych, tj. Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2019, poz. 123). Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych i trwająca zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w Wydarzeniu.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) jest Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz” z siedzibą przy ul. Kościuszki 15 w Biłgoraju, 23-400.

 1. Postanowienia końcowe

  Zgłoszenie się do Wydarzenia oznacza, że uczestnik zapoznał się z regulaminem, akceptuje jego warunki, i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

Każdy uczestnik bierze udział w Wydarzeniu na własną odpowiedzialność.

Organizator Wydarzenia nie jest odpowiedzialny wobec uczestników za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z Wydarzeniem z winy innej niż umyślna.


Organizator ma prawo do odwołania Wydarzenia:

- w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne zakazujące organizacji imprez sportowych które pojawią się w trakcie przygotowań do wydarzenia;

- z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności decyzji władz państwowych, zamieszek, strajków, itp.


W przypadkach spornych lub nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie ogólnym oraz regulaminach poszczególnych wydarzeń. Informacje o zmianach w Regulaminie Wydarzenia pojawiają się na stronie internetowej Stowarzyszenia, ogłoszone w osobnym komunikacie.

W czasie Wydarzeń Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;


Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania Wydarzenia w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego;

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność podpisując stosowne oświadczenie. Każdy uczestnik wypełniając kartę zgłoszenia oświadcza, że jest zdrowy i nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich do udziału w Wydarzeniu. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.


Podczas wydarzeń panuje bezwzględny zakaz wyrzucania śmieci w miejscach innych, niż do tego przeznaczone. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia Organizator może zgłosić Uczestnika do odpowiednich służb i zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Jeżeli zdarzy się konieczność przerwania udziału w Wydarzeniu z przyczyny kontuzji lub urazu Uczestnik musi niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora, kierownika grupy bądź inną osobę odpowiedzialną. Samowolne oddalenie się od grupy, które narazi Organizatora na dodatkowe koszty akcji poszukiwawczej, koszty transportu lub inne spowoduje, że zostanie obciążony nimi Uczestnik.Oglądano: 2647 razy