Zawody MTB

« powrót

Regulamin II Roztoczańskiego Maratonu MTB ”Jastrzębia Zdebrz”

Regulamin II Roztoczańskiego Maratonu MTB ”Jastrzębia Zdebrz”
 
 
 1. Cel
  1. Promowanie regionu Roztocza Zachodniego i roztoczańskich szlaków rowerowych.
  2. Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej na Roztoczu.
  3. Propagowanie zdrowego trybu życia, poprzez połączenie rywalizacji sportowej z rekreacją i aktywnym wypoczynkiem.
 
 1. Organizatorzy
  1. Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz” – organizator główny
  2. Biłgorajskie Stowarzyszenie Kolarzy ”Miód Kozacki” – współorganizator
  3. Inicjatywa Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom - współorganizator
 
 1. Termin i miejsce
Data: 23.09.2012 r.
Godzina 11:00.
Miejsce zawodów: Chłopków gmina Frampol.
 
 1. Dystans
Dystans: 28 km
 
 1. Zgłoszenia do zawodów oraz warunki uczestnictwa
  1. Uczestnikiem zawodów może być osoba, która wypełni formularz zgłoszeniowy oraz uiści opłatę za start.
  2. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.roztoczezachodnie.pl. Rejestracja drogą elektroniczną możliwa będzie do dnia 15.09.2012 r do godziny 18:00.
  3. Zgłoszenia przyjmowane będą także w dniu zawodów w Biurze Zawodów od godz. 8:30 do 10:30.
  4. Opłata startowa w wysokości 30 zł pobierana będzie gotówką w dniu zawodów w Biurze Zawodów od godz. 8:30 do 10:30.
  5. Biuro Zawodów mieścić się będzie w Chłopkowie na miejscu rozgrywania zawodów i w dniu zawodów będzie otwarte od godziny 8:30 do 16:00.
  6. Prawo startu w maratonie mają osoby które ukończyły 18 lat. Osoby w wieku 16-18 lat mogą startować za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego lub osoby sprawującej opiekę w czasie trwania maratonu (podpis na formularzu zgłoszeniowym) – posiadającej pisemne oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego, wyrażające zgodę na udział nieletniego dziecka w maratonach (według wzoru oświadczenia opublikowanego na stronie internetowej www.roztoczezachodnie.pl stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu). Osoby poniżej 16-go roku życia nie mogą brać udziału w zawodach.
  7. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub prawnego opiekuna).
  8. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym przygotowanym przez Organizatora. W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w zawodach potwierdza na formularzu zgłoszeniowym lub stosownym oświadczeniu własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego zawodnika.
  9. Każdy zawodnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym. Zaleca się posiadanie ubezpieczenia OC i NW.
  10. Każdy z zawodników otrzyma tzw. pakiet startowy: numer startowy, gadżety, upominki, foldery i inne materiały reklamowe i promocyjne Organizatora i sponsorów, baton energetyczny, posiłek regeneracyjny.
  11. Numer startowy należy zwrócić w Biurze Zawodów po zakończeniu zawodów.
  12. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu oraz zapoznania się z trasą wyścigu.
  13. Organizator zapewni ubezpieczenie zawodników od NW i OC.
  14. Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika zawodów z treścią regulaminu i akceptacją jego warunków.
 
 1. Program zawodów
  1. Dzień przed zawodami: 16.00 - 19.00 zapisy w Biurze Zawodów, wydawanie numerów startowych.
  2. W dniu zawodów: 8.30 - 10.30 zapisy w Biurze Zawodów, wydawanie numerów startowych
  3. 10.30 - 10.40 odprawa techniczna.
  4. 10.40 ustawienie uczestników na starcie zawodów.
  5. 11.00 start maratonu.
  6. 14.30 zamknięcie trasy maratonu.
  7. 15.00 dekoracja zwycięzców.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów np. godzin startu, o czym poinformuje zawodników przed startem, a także zmiany godzin dekoracji zwycięzców.
 
 1. Kategorie zawodnicze
Zawodnicy startujący w biorący udział w maratonie podzieleni są na następujące kategorie:
- K (kobiety bez względu na wiek)
- M1 (mężczyźni do 18 lat)
- M2 (mężczyźni od 19 lat do 35 lat)
- M3 (mężczyźni od 36 lat do 50 lat)
- M4 (mężczyźni powyżej 51 lat)
 
 1. Zasady rozgrywania zawodów
  1. Zawody będą rozegrane tylko w klasyfikacji indywidualnej.
  2. Zwycięzcą każdej kategorii wiekowej zostanie zawodnik, który na mecie uzyska najlepszy czas i przejedzie całą trasę zawodów.
  3. Zawody zostaną przeprowadzone na trasie okrężnej wokół miejscowości Chłopków, zgodnie z mapą trasy udostępnioną na stronie internetowej www.roztoczezachodnie.pl.
  4. Start zawodników we wszystkich kategoriach odbędzie się ze startu wspólnego.
  5. Trasa będzie oznakowana.
  6. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
  7. Na trasie zawodów będzie znajdowała się jedna strefa bufetowa.
  8. Zawodnik, który nie dojedzie do mety do godziny 14.30 nie zostanie sklasyfikowany.
  9. Zawodnicy, którzy zgubią numer startowy, muszą zgłosić ten fakt Sędziemu Zawodów na mecie.
 
 
 1. Pomiar czasu
  1. Podczas zawodów będzie funkcjonował ręczny pomiar czasu przy pomocy stopera.
  2. Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania i przymocowania do kierownicy numeru startowego.
  3. Pomiar czasu rozpoczyna się od chwili wspólnego startu, każdy zawodnik startujący będzie posiadał ten sam czas startu.
  4. Czasy przyjazdu zawodników na metę będą mierzone przez Sędziego Głównego.
 
 1. Zasady poruszania się po trasie maratonu
  1. Zawodnicy są zobowiązani do zapoznania się z trasą maratonu, zarówno na mapie jak i w plenerze. Wszelkie zmiany trasy przez zawodników będą traktowane jako skrót trasy i zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
  2. W czasie trwania maratonu zawodnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy.
  3. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność, w momencie gdy trasa jest trudna technicznie lub gdy zbliżają się do skrzyżowania.
  4. Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
  5. Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umożliwiając swobodny przejazd pozostałym zawodnikom.
  6. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.
 
 1. Ruch drogowy
  1. Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby organizatora ułatwią włączenie się do ruchu.
  2. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
  3. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych, publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
  4. Za kolizje i wypadki na trasie maratonu ponosi odpowiedzialność zawodnik lub inny użytkownik drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie maratonu.
 
 1. Nagrody
  1. Zwycięzcy wszystkich kategorii wiekowych otrzymają puchary.
  2. Pierwsza trójka zawodników we wszystkich kategoriach otrzyma nagrody pieniężne lub rzeczowe.
  3. Szczegółowy wykaz nagród zamieszczony zostanie na stronie internetowej www.roztoczezachodnie.pl nie później niż w dniu poprzedzającym zawody.
  4. Trzech pierwszych zwycięzców zobowiązanych jest do odbioru nagród w dniu zawodów na poszczególnych edycjach (nagrody przepadają jeżeli nie zostaną odebrane w dniu zawodów).
 
 1. Kary
Zawodnik za niesportowe zachowanie lub nie przestrzeganie niniejszego regulaminu może zostać ukarany przesunięciem o jedno lub więcej miejsc w klasyfikacji końcowej wyścigu lub zostać zdyskwalifikowanym. Kara nakładana jest przez Sędziego Głównego zawodów w porozumieniu z Organizatorem.
 
 
 
 
 1. Uwagi
  1. Uwagi odnośnie przebiegu maratonu jak również klasyfikacji i wyników należy składać w dniu trwania zawodów, wyłącznie w formie pisemnej do Sędziego Głównego zawodów.
  2. Uwagi dotyczące wyników będą przyjmowane przez okres 30 minut, od czasu ogłoszenia wyników.
  3. Uwagi rozpatrywane są przez Sędziego Głównego w porozumieniu z Organizatorem. Decyzja ostateczna należy do Głównego Sędziego i nie podlega ponownej weryfikacji.
  4. Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojejpozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag do Sędziego, zanim rozpocznie się dekoracja.
 
 1. Ochrona środowiska
Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne, jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu. W przypadku naruszania tego przepisu, uczestnicy edycji będą ukarani dyskwalifikacją.
 1.  Postanowienia końcowe
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich.
  2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów).
  3. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
  4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność będzie ponosił uczestnik.
  6. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
  7. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
  8. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.
  9. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa w zawodach.
  10. Na trasie maratonu występować mogą strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
  11. Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
  12. Interpretacja przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora natomiast interpretacja przepisów sportowych niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego wyścigu.
  13. Uczestnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wyścigu oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
  14. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w zawodach, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących wyścig i wydarzenia towarzyszące wyścigowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.
  15. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
  16. Uczestnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do Sędziów, Organizatorów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
  17. Nieznajomość regulaminu zawodów i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora jako podstawę do jakichkolwiek roszczeń lub protestów.
  18. Zdawanie numerów startowych będzie możliwe po każdym zakończonym wyścigu w Biurze Zawodów.
  19. Osobą odpowiedzialną z ramienia Organizatora za całość przeprowadzenia wyścigu jest Florian Kapica Prezes Stowarzyszenia Tel. 501137110.
  20. Szpital: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Dr Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 688 22 00.

 
Profil wysokościowy Trasa widok 1 Trasa widok 2 Trasa widok 3
Tytuł Zobacz/pobierz
Oświadczenie - zezwolenie opiekuna na udział niepełnoletnich Zobacz/pobierz (43 kB)
Trasa plik gpx Zobacz/pobierz (74 kB)
Regulamin II Roztoczańskiego Maratonu MTB Zobacz/pobierz (151 kB)

Oglądano: 2718 razy

« powrót