Aktualności

« powrót

Regulamin XIV Ogólnopolskiego Roztoczańskiego Rajdu Rowerowego "Jastrzębia Zdebrz"

 Przedstawiamy regulamin tegorocznego Rajdu. Zachęcamy do zapoznania się.

 

XIV OGÓLNOPOLSKI ROZTOCZAŃSKI RAJD ROWEROWY

JASTRZĘBIA ZDEBRZ” – Poznaj Green Velo®

 

REGULAMIN RAJDU

 

Termin Rajdu i miejsce zakończenia:

12 września 2021 Przykra Górka
(między Smoryniem a Wolą Radzięcką przy trasie szlaku Jastrzębia Zdebrz – część wschodnia)

 

Organizator

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ROZTOCZA „JASTRZĘBIA ZDEBRZ”

 

Zadanie współfinansowane ze środków:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Starostwa Powiatowego w Biłgoraju

Starostwa Powiatowego w Zamościu
Gminy Frampol

 

Patronat medialny[1]:

Radio Lublin SA, bilgorajska.pl, bilgoraj.com.pl, TV Biłgoraj, Katolickie Radio Zamość,
NOWa Gazeta Biłgorajska, Telewizja Kablowa Biłgoraj

 

Cele Rajdu :

    • Popularyzacja turystyki rowerowej na Roztoczu Zachodnim,
    • Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo®,
    • Integracja braci turystycznej, społeczności lokalnej, stowarzyszeń, instytucji samorządowych, lokalnych firm i  przedsiębiorstw wspierających aktywne formy wypoczynku i ochronę przyrody,

·         Popularyzacja i poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych Roztocza Zachodniego.

UCZESTNICY:

 

Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać jego trasę.

Mogą wziąć w nim udział:

·         wszyscy, którzy posiadają rower wyposażony zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, bardzo ważne są sprawne hamulce,

·         dzieci i młodzież do lat 18 po przedstawieniu stosownego zezwolenia rodziców/opiekunów prawnych i pod opieką pełnoletniego opiekuna (wzór zezwolenia na stronie www.roztoczezachodnie.pl lub u organizatorów).

 

Liczba grup zależeć będzie od liczby zgłoszonych uczestników. Każdą grupę poprowadzi przewodnik / kierownik grupy i asystent. Do pełnienia funkcji kierowników grup zostały wybrane osoby z doświadczeniem w tym zakresie, po odpowiednim przeszkoleniu przez organizatora. Kierownicy posiadają uprawnienia dotyczące ewentualnych zmian przebiegu tras w zależności od warunków atmosferycznych, kondycji uczestników lub innych okoliczności.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

Rajd jest odpłatny – opłata wynosi 50 zł. Dla nieletnich wymagających zgody opiekuna opłata wynosi 40 zł. Opłaty mogą być wnoszone:

·         przelewem na konto (przelew najpóźniej do 06.09.2021r.)

·         w siedzibie Stowarzyszenia (do dnia 06.09.2021r.),

·         opłaty po dniu 06.09.2021r. wynosić będą 60 zł w siedzibie Stowarzyszenia i u kierowników poszczególnych grup (do momentu startu grupy)

Bank Spółdzielczy w Biłgoraju 77 9602 0007 0001 7162 2000 0001

z dopiskiem OPŁATA STARTOWA RAJD 2021 wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz numerem trasy ( np. OPŁATA STARTOWA RAJD 2021 JAN KOWALSKI II).

·         rekomendowany sposób płatności: za pośrednictwem Przelewy24 – odnośnik będzie umieszczony na stronie www.roztoczezachodnie.pl w formularzu rejestracyjnym

 

Zapisy na Rajd będą możliwe poprzez formularz na stronie www.roztoczezachodnie.pl oraz telefonicznie pod numerem 84 686 15 16 lub też ostatecznie w dniu Rajdu.

 

Formalnym warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest wybór trasy Rajdu i zapisanie się na listę uczestników oraz wniesienie opłaty startowej w sposób wskazany powyżej, co umożliwi otrzymanie pakietu startowego.

 

Uczestnik zapisując się do grup formularzem startowym tym samym poświadcza:

 

·         zapoznanie się z regulaminem Rajdu i zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania,

·         wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz” na potrzeby organizacji „XIV OGÓLNOPOLSKIEGO ROZTOCZAŃSKIEGO RAJDU ROWEROWEGO „JASTRZĘBIA ZDEBRZ” – Poznaj Green Velo®”. Jednocześnie oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne,

·         wyrażenie zgody na wykorzystywanie jego wizerunku przez Stowarzyszenie lub przez inne osoby na zlecenie organizatora, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji Rajdu w materiałach służących popularyzacji działań w zakresie edukacji kulturalnej organizatorów poprzez rozpowszechnianie wizerunku w:

 

a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych,

b) prasie,

 c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.

 Oświadcza, że wykorzystanie jego wizerunku nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.

 

W przypadku uczestników zapisujących się u kierowników grup startowych, własnoręcznym podpisem poświadczą:

 

·         zapoznanie się z regulaminem rajdu i zobowiązują się do jego bezwzględnego przestrzegania.

·         wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz” na potrzeby organizacji „XIV OGÓLNOPOLSKIEGO ROZTOCZAŃSKIEGO RAJDU ROWEROWEGO „JASTRZĘBIA ZDEBRZ” – Poznaj Green Velo®. Jednocześnie oświadczają, że zostali poinformowani o przysługującym im prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

 

Każdy z uczestników rajdu startuje na własne ryzyko i odpowiedzialność (w przypadku dzieci i młodzieży do 18 lat na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego).

 

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

 

·         opiekę przewodnicką w trakcie przejazdu trasy Rajdu,

·         serwis techniczny na mecie Rajdu,

·         posiłek regeneracyjny i napoje chłodzące,

·         pamiątkowe pakiety startowe – w odpowiedzi na liczne głosy z lat ubiegłych dotyczące rodzaju koszulek rajdowych, Organizator zmienił ich koncepcję – w tym roku koszulki będą typowo sportowe, rowerowe, poliestrowe, wysokiej jakości, niezmiennie w kolorze chabrowym z nadrukami Stowarzyszenia. Część napisów ze względów bezpieczeństwa wykonano w technologii odblaskowej. W związku z tą zmianą oraz wyższymi kosztami tego typu odzieży (materiał, robocizna oraz nadruki) wzrosły też koszty uczestnictwa (wzrost ten wynika też rzecz jasna z inflacji, na którą nie mamy wpływu, a która powoduje podrożenie artykułów żywnościowych, ubezpieczenia itd.). Na wyraźne życzenie Uczestnika możemy zapewnić koszulkę bawełnianą, jak w latach ubiegłych, informujemy jednak, że standardem w tym roku będzie koszulka poliestrowa.
UWAGA: przy zapisie na starcie u kierownika grupy Uczestnik nie otrzyma gwarancji, że dostanie koszulkę poliestrową, z uwagi na ograniczoną ich ilość
;

Pakiet startowy będzie można odebrać w siedzibie Stowarzyszenia w ostatnich dwóch tygodniach (do czwartku 9.09.2021 włącznie) przed Rajdem w godzinach 7:00-15:00. Wprowadzamy w tym roku taką możliwość jako ułatwienie zarówno dla Uczestników, jak i Organizatora – Uczestnik, który odbierze pakiet wcześniej, oszczędzi sobie czasu tuż przed startem.

·         niezapomniane wrażenia z trasy przejazdu,

·         garść wiedzy przyrodniczej o Roztoczu Zachodnim i historii tego regionu,

·         możliwość posłuchania i wspólnego pośpiewania piosenek turystycznych.

 

 

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA RAJDU:

 

·         zapisanie się na listę uczestników Rajdu,

·         zapoznanie się z regulaminem Rajdu,

·         podporządkowanie się poleceniom organizatorów Rajdu i kierownikom poszczególnych grup w trakcie przejazdu,

·         przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, w szczególności art. 32:

-          liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15,

-          odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 200 m,

-          jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego,

·         zgłoszenie organizatorom zamiaru odłączenia się od Rajdu w trakcie przejazdu,

·         przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, przeciwpożarowych oraz zasad przebywania w lasach,

·         odpowiedzialność za udział w rajdzie młodzieży (do 18 roku życia) ponoszą opiekunowie,
z którymi zgłosili się do udziału w Rajdzie,

·         pokrycie wszelkich kosztów poniesionych przez organizatora z winy uczestnika rajdu, w szczególności wynikłych ze zignorowania poleceń organizatora, bądź kosztów ewakuacji wywołanej niezawinioną przez organizatora niedyspozycją uczestnika Rajdu.

 

OBSŁUGA RAJDU

 

·         komandor Rajdu – Florian Kapica

·         rzecznik Rajdu i prowadzenie spotkania uczestników na mecie Rajdu – Andrzej Czacharowski

·         skarbnik Rajdu – Małgorzata Krzysztoń

·         serwis techniczny

·         prowadzenie grup rowerowych – kierownicy i asystenci poszczególnych grup wyznaczeni przez organizatorów.

 

 

 

WAŻNA INFORMACJA

 

W związku z pandemią COVID-19 w Polsce oraz możliwością wprowadzenia w terminie organizacji Rajdu zaostrzeń sanitarnych, np. ograniczenie ilości uczestników zgromadzeń publicznych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyznaczenia stref buforowych, w których poszczególne grupy będą oczekiwać na sygnał wyjazdu na miejsce mety Rajdu.

 

Uczestnicy Rajdu na bieżąco będą liczeni w miejscu mety Rajdu, aby nie przekroczyć dopuszczalnej liczby uczestników. Z chwilą odjazdu z miejsca mety poszczególnych grup uczestników będą zapraszane na metę kolejne grupy oczekujące w strefach buforowych.

 

Informacje o strefach buforowych oraz inne związane z pandemią COVID-19 i dotyczące uczestników Rajdu będą publikowane oddzielnymi komunikatami na stronie internetowej www.roztoczezachodnie.pl i przekazywane za pośrednictwem kierowników grup.

W przypadku wprowadzenia Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, zarządzenia innego organu uprawnionego do wydania zakazu organizacji zgromadzeń publicznych lub działania innej, niezależnej od Organizatora siły wyższej, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Rajdu lub podjęcia decyzji o całkowitej rezygnacji z organizacji Wydarzenia.

 

Apelujemy o zachowanie środków ostrożności w związku z obowiązującymi w czasie odbywania się Rajdu zasadami sanitarnymi.[1] Po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Media

Tytuł Zobacz/pobierz
Regulamin 2021 Zobacz/pobierz (214 kB)

Oglądano: 800 razy

« powrót