Aktualności

« powrót

Regulamin XVI Ogólnopolskiego Roztoczańskiego Rajdu Rowerowego "Jastrzębia Zdebrz"

 

 

 XVI OGÓLNOPOLSKI ROZTOCZAŃSKI RAJD ROWEROWY

JASTRZĘBIA ZDEBRZ”

 

REGULAMIN RAJDU

 Termin Rajdu i miejsce zakończenia:

10 września 2023

Meta Rajdu: zbocze Smylowskiej Góry w pobliżu Hoszni Abramowskiej 

 

Organizator

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ROZTOCZA „JASTRZĘBIA ZDEBRZ”

 

Zadanie współfinansowane ze środków:

Województwa Lubelskiego

Powiatu Biłgorajskiego

Powiatu Zamojskiego

 

Cele Rajdu :

    • Popularyzacja turystyki rowerowej na Roztoczu Zachodnim,
    • Integracja braci turystycznej, społeczności lokalnej, stowarzyszeń, instytucji samorządowych, lokalnych firm i  przedsiębiorstw wspierających aktywne formy wypoczynku i ochronę przyrody,

·         Popularyzacja i poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych Roztocza Zachodniego.

 

UCZESTNICY:

 Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać jego trasę.

Mogą wziąć w nim udział:

·         wszyscy, którzy posiadają rower wyposażony zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, bardzo ważne są sprawne hamulce,

·         dzieci i młodzież do lat 18 po przedstawieniu stosownego zezwolenia rodziców/opiekunów prawnych i pod opieką pełnoletniego opiekuna (wzór zezwolenia na stronie www.roztoczezachodnie.pl lub u organizatorów).

Liczba grup zależeć będzie od liczby zgłoszonych uczestników. Każdą grupę poprowadzi przewodnik / kierownik grupy i asystent. Do pełnienia funkcji kierowników grup zostały wybrane osoby z doświadczeniem w tym zakresie, po odpowiednim przeszkoleniu przez organizatora. Kierownicy posiadają uprawnienia dotyczące ewentualnych zmian przebiegu tras w zależności od warunków atmosferycznych, kondycji uczestników lub innych okoliczności.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 Rajd jest odpłatny – opłata wynosi 50 zł. Dla nieletnich wymagających zgody opiekuna opłata wynosi 40 zł. Opłaty mogą być wnoszone:

·         przelewem na konto (przelew najpóźniej do 07.09.2023r.)

·         w siedzibie Stowarzyszenia (do dnia 07.09.2023r.)

·         opłaty po dniu 07.09.2023r. wynosić będą 70 zł w siedzibie Stowarzyszenia i u kierowników poszczególnych grup (do momentu startu grupy)

Bank Spółdzielczy w Biłgoraju 77 9602 0007 0001 7162 2000 0001

z dopiskiem OPŁATA STARTOWA RAJD 2023 wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz numerem trasy ( np. OPŁATA STARTOWA RAJD 2023 JAN KOWALSKI II).

·         rekomendowany sposób płatności: za pośrednictwem Przelewy24 – odnośnik będzie umieszczony na stronie www.roztoczezachodnie.pl w formularzu rejestracyjnym

 Zapisy na Rajd będą możliwe poprzez formularz na stronie www.roztoczezachodnie.pl oraz telefonicznie pod numerem 84 686 15 16 lub też ostatecznie w dniu Rajdu.

 Formalnym warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest wybór trasy Rajdu i zapisanie się na listę uczestników oraz wniesienie opłaty startowej w sposób wskazany powyżej, co umożliwi otrzymanie pakietu startowego. Opłata startowa zostanie przeznaczona na pokrycie części kosztów rajdu oraz na cele statutowe Stowarzyszenia.

Uczestnik zapisując się do grup formularzem startowym tym samym poświadcza:

       ·         zapoznanie się z regulaminem Rajdu i zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania,

  •  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz” na potrzeby organizacji „XVI OGÓLNOPOLSKIEGO ROZTOCZAŃSKIEGO RAJDU ROWEROWEGO „JASTRZĘBIA ZDEBRZ”. Jednocześnie oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne,

  • wyrażenie zgody na wykorzystywanie jego wizerunku przez Stowarzyszenie lub przez inne osoby na zlecenie organizatora, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji Rajdu w materiałach służących popularyzacji działań w zakresie edukacji kulturalnej organizatorów poprzez rozpowszechnianie wizerunku w:

                           a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych,

b) prasie,

 c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.

 Oświadcza, że wykorzystanie jego wizerunku nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.

 W przypadku uczestników zapisujących się u kierowników grup startowych, własnoręcznym podpisem poświadczą:

 ·         zapoznanie się z regulaminem rajdu i zobowiązują się do jego bezwzględnego przestrzegania.

·         wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz” na potrzeby organizacji „XVI OGÓLNOPOLSKIEGO ROZTOCZAŃSKIEGO RAJDU ROWEROWEGO „JASTRZĘBIA ZDEBRZ”. Jednocześnie oświadczają, że zostali poinformowani o przysługującym im prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Każdy z uczestników rajdu startuje na własne ryzyko i odpowiedzialność (w przypadku dzieci i młodzieży do 18 lat na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego).

 ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

    ·         opiekę przewodnicką w trakcie przejazdu trasy Rajdu,

·         serwis techniczny na mecie Rajdu,

·         posiłek regeneracyjny i napoje chłodzące,

·         pamiątkowe pakiety startowe

 Pakiet startowy będzie można odebrać w siedzibie Stowarzyszenia w ostatnich dwóch tygodniach (do 07.09.2023 włącznie) przed Rajdem w godzinach 7:00-15:00. Wprowadzamy w tym roku taką możliwość jako ułatwienie zarówno dla Uczestników, jak i Organizatora – Uczestnik, który odbierze pakiet wcześniej, oszczędzi sobie czasu tuż przed startem.

·         niezapomniane wrażenia z trasy przejazdu,

·         garść wiedzy przyrodniczej o Roztoczu Zachodnim i historii tego regionu,

·         możliwość posłuchania i wspólnego pośpiewania piosenek turystycznych.

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA RAJDU:

·         zapisanie się na listę uczestników Rajdu,

·         zapoznanie się z regulaminem Rajdu,

·         podporządkowanie się poleceniom organizatorów Rajdu i kierownikom poszczególnych grup w trakcie przejazdu,

·         przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, w szczególności art. 32:

-          liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15,

-          odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 200 m,

-          jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego,

·         zgłoszenie organizatorom zamiaru odłączenia się od Rajdu w trakcie przejazdu,

·         przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, przeciwpożarowych oraz zasad przebywania w lasach,

·         odpowiedzialność za udział w rajdzie młodzieży (do 18 roku życia) ponoszą opiekunowie,
z którymi zgłosili się do udziału w Rajdzie,

·         pokrycie wszelkich kosztów poniesionych przez organizatora z winy uczestnika rajdu, w szczególności wynikłych ze zignorowania poleceń organizatora, bądź kosztów ewakuacji wywołanej niezawinioną przez organizatora niedyspozycją uczestnika Rajdu.

OBSŁUGA RAJDU

 ·         komandor Rajdu – Florian Kapica

·         rzecznik Rajdu i prowadzenie spotkania uczestników na mecie Rajdu – Andrzej Czacharowski

·         skarbnik Rajdu – Małgorzata Krzysztoń

·         serwis techniczny – wskazany przy opisie poszczególnych tras

·         prowadzenie grup rowerowych – kierownicy i asystenci poszczególnych grup wyznaczeni przez organizatorów.

 

WAŻNE INFORMACJE

W tym roku przeprowadzone zostanie konkurs towarzyszący, której sponsorem jest Jubiler Rubin – „Sztuka złota dla wytrwałych”. Regulamin uczestnictwa w konkursie zostanie zamieszczony w odrębnym komunikacie.

 W przypadku rezygnacji z rajdu organizator nie zwraca uczestnikowi opłaty startowej.

Korzystanie z serwisu rowerowego jest odpłatne.

 

Oglądano: 1268 razy

« powrót